Ysgol y Felinheli logo

Nodau ac Amcanion yr Ysgol

Datganiad gan y Plant

Ein bwriad yn Ysgol Y Felinheli yw creu ysgol hapus, lle mae pawb yn gwneud eu gorau bob amser; yn cael pleser o ddysgu ac yn gofalu am ei gilydd.

Gweledigaeth yr Ysgol

Ein gweledigaeth yn Ysgol Y Felinheli yw bod pob disgybl yn derbyn Addysg lawn ac eang o’r radd flaenaf; yn datblygu hyd eithaf ei gallu ac yn mwynhau dod i’r ysgol. Rydym yn awyddus i greu a chynnal amgylchedd a fydd yn hyrwyddo hapusrwydd y disgyblion, yn ogystal â'u datblygiad cyflawn fel unigolyn sy'n seiliedig ar gyd-berthynas o barch a gofal am ei gilydd a'u hamgylchedd.

Caiff pob unigolyn o fewn cymuned yr ysgol ei werthfawrogi a’i barchu a rhoddwn fri a phwyslais arbennig ar ddathlu llwyddiannau. Ceisiwn wireddu hyn trwy ddarparu Cwricwlwm amrywiol, cytbwys a chyfoethogi; rhoi profiadau dysgu diddorol bythgofiadwy ac adnoddau cyfredol a chwaethus er mwyn ysgogi chwilfrydedd naturiol ym mhob plentyn. Yn ei dro, bydd hyn yn paratoi‘r disgyblion ar gyfer eu dyfodol fel dinasyddion lleol a byd eang.

Gosodir gwreiddiau cadarn yn eu milltir sgwâr, eu Cymreictod yn ogystal â’u teyrngarwch at y gymuned leol a’i hetifeddiaeth, tra ar yr un pryd, yn datblygu parch at gred a diwylliannau eraill.

Rydyn ni’n awyddus i blant Ysgol Y Felinheli adael yr ysgol yn ddisgyblion hyderus, sy’n mwynhau dysgu. Dymunwn ennyn dysgwyr sy’n barod i wynebu sialensiau, i fedru dysgu’n annibynnol, yn ogystal â gallu cydweithio’n effeithiol a chymhwyso ystod o sgiliau at wahanol sefyllfaoedd.

Mae Llais y Plentyn yn bwysig iawn yn Ysgol Y Felinheli. Credwn gall cyfranogiad disgybl at y dysgu a’u cynnwys mewn penderfyniadau greu amgylchedd grymuso sy’n cynyddu dyheadau, yn ogystal â datblygu agweddau positif mewn pobl ifanc tuag at ymwneud yn fyw â’u cymuned.

Pwysleisiwn, fel staff a Llywodraethwyr, y bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r cartref er lles pob un o’n plant. Ein gobaith yw y byddwch yn cydweithio â’r ysgol er mwyn sicrhau bod yr amser mae eich plant yn ei dreulio yn yr ysgol yn gyfnod llwyddiannus yn eu bywydau a bydd yn datblygu’n addysgol a chymdeithasol.

Gyda’ch cydweithrediad, gallwn fagu’r hyder yn y plant i feithrin y sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu gydol oes.

cartwn Disgybl Ysgol Y Felinheli cartwn plentyn ysgol y Felinhelicartwn plentyn ysgol y Felinheli cartwn Plentyn Ysgol y Felinheli