Ysgol y Felinheli logo

Ysgol Iach / Ysgol Werdd

Mae’r ysgol yn perthyn i gynlluniau Ysgolion Iach ac Ysgolion Gwyrdd.

Rhydd hyn gyfleoedd i’r disgyblion sylweddoli pwysigrwydd cadw’n iach a ffitrwydd yn ogystal â materion yn ymwneud â chadwraeth, ail-gylchu ac arbed ynni.

Ysgol Iach

  • Mae’r ysgol yn hybu iechyd y plentyn ac iechyd holl gymuned yr ysgol
  • Drwy amrywiol weithgareddau, hybir ymwybyddiaeth o iechyd a lles
  • Gweini ffrwythau a bwyd iach yng Nghaffi‘r Cyfnod Sylfaen
  • Cymerir rhan mewn twrnamentiau ac ystod o chwaraeon
  • Cynhelir clybiau all gwricwlaidd mewn chwaraeon
  • Cynhelir teithiau cerdded yn rheolaidd
  • Hybu cysylltiadau â’r Gymuned
  • Gofalu am iechyd a lles y staff
  • Meithrin hunan werth y dysgwyr
  • Sicrhau diogelwch yn yr ysgol

Ni chaniateir i’r plant ddod a fferins a melysion i’r ysgol. Mae croeso iddynt ddod a ffrwythau i’w bwyta yn ystod amseroedd chwarae bore a phrynhawn. Yn ogystal, ni chaniateir dod a theganau i’r ysgol ond ar achlysuron arbennig.

Cartwn Siop Ffrwythau

Ysgol Werdd / Eco-Ysgol

Wrth ymrwymo i’r prosiect Ysgol Werdd, ‘rydym fel ysgol wedi cytuno i:
• Leihau gwastraff
• Arbed ynni ac adnoddau naturiol
• Lleihau llygredd
• Gofalu am yr amgylchedd lleol
• Teithio’n ddoeth

Cartwn logo Eco Ysgol ac ailgylchu

Bydd y Pwyllgor Eco-ysgol, sy’n cynnwys disgyblion Bl3-6, yn cyfarfod yn rheolaidd er mwyn trafod y materion uchod. Mae’r pwyllgor wedi codi ymwybyddiaeth holl ddisgyblion yr ysgol am faterion amgylcheddol, megis, sefydlu sgwad sbwriel, gosod blychau ailgylchu ymhob dosbarth, garddio, arbed ynni.

Mae’r ysgol wedi ennill statws Platinwm. Sefydlwyd gweithdrefnau ysgol gyfan ar gyfer hybu ymwybyddiaeth o faterion gwyrdd.

Mae’r ysgol wedi ennill y faner werdd Eco-ysgol yn ogystal.

Gweithia’r ysgol i hybu dealltwriaeth o Fasnach Deg gan drefnu stondinau a chodi arian drwy ffeiriau a chynnwys egwyddorion masnach deg yn y Cwricwlwm.

cartwn Disgybl Ysgol Y Felinheli cartwn plentyn ysgol y Felinhelicartwn plentyn ysgol y Felinheli cartwn Plentyn Ysgol y Felinheli