Ysgol y Felinheli logo

Rhieni

Mae croeso i rieni ymweld â’r ysgol. Fodd bynnag, ceir mesurau diogelwch mewn grym a gofynnir i bob ymwelydd alw gydag ysgrifenyddes yr ysgol neu’r Pennaeth ar ôl cyrraedd.

Fel arfer, bydd y Pennaeth ar gael yn yr ysgol rhwng 8:45 y.b a 4:00 y.p neu ar unrhyw adeg arall trwy drefnu amser. Gellir trefnu amser i weld yr athrawon yn yr un modd. Cysylltwch ag ysgrifenyddes yr ysgol ar 01248 670 748.

Diogelwch

Gwneir pob ymdrech i sicrhau amgylchedd diogel ar gyfer disgyblion yr ysgol. Mae buarth yr ysgol wedi ei amgáu ac fe ddiogelir yr adeilad gan gloeau digidol. Archwilir safle’r ysgol yn rheolaidd er mwyn sicrhau rhaglen gynnal a chadw priodol ac fe brofir yr offer trydan, y larwm a’r offer atal tân yn unol â chanllawiau’r Awdurdod.

Gwisg Ysgol


Y wisg swyddogol yw:

Crys chwys glas
Sgert/trowsus llwyd
Crys polo glas
Esgidiau du

Ar gyfer yr Haf, gellir gwisgo:

Trowsus cwta llwyd
Crys chwys glas
Ffrog streipiau glas a gwyn

Mae’r wisg ar gael mewn gwahanol siopau ym Mangor a Chaernarfon.

Gwisg Addysg Gorfforol:

Trowsus cwta neu drowsus loncian du
Crys chwys gwyn

Mae bagiau Addysg Gorfforol ar werth yn yr ysgol am £4.00

A wnewch chi ofalu fod pob eitem o wisg eich plentyn wedi’i labelu‘n glir gydag enw eich plentyn.

cartwn Cinio YsgolCinio Ysgol

Darperir cinio ysgol gytbwys ac iach. Cynigir cinio aml ddewis ar gyfer y disgyblion. Mae bwydlen ar gael sy’n nodi beth sydd yn cael ei baratoi fel cinio yn ddyddiol am y tymor.

Os oes gan eich plentyn alergedd at fath arbennig o fwyd, dylid cynnwys y wybodaeth ar ffurflen fynediad eich plentyn neu drwy gysylltu â’r Pennaeth. Bydd y wybodaeth yn cael ei drosglwyddo ar gyfer y Brif Gogyddes. Bydd y plant yn bwyta o dan arolygaeth yn y neuadd.

Perthynas yr Ysgol â’r Cartref

Ni all yr ysgol hon lwyddo heb gefnogaeth y rhieni. Yr ydym felly yn eich annog i ymddiddori yn addysg eich plant ac i fod yn gefn i’r ysgol yn ei gwaith ac yn ei gweithgareddau cyhoeddus.

Mae hon yn ysgol “agored” h.y. mae croeso i rieni bob amser. Yn wir, anogwn ni chi’n arw i alw draw, er yr hoffem i chi werthfawrogi na chaiff athrawon dosbarth drafod gwaith disgyblion gyda rhieni heb drefnu ymlaen llaw gyda’r Pennaeth.

Yn ogystal â chael ymweld yn unigol, caiff rhieni hefyd dri chyfle ffurfiol yn ystod y flwyddyn i ymweld â’r ysgol. Byddwn yn cynnal dwy Noson Agored ac un Diwrnod Agored yn flynyddol. Yn ychwanegol at y Nosweithiau Agored hyn, fel rheol byddwn yn cynnal Cyngerdd neu Wasanaeth adeg y Nadolig a Mabolgampau yn nhymor yr Haf. Anogir chi i ymuno yn yr holl weithgareddau hyn, yn ogystal â’r gweithgareddau a drefnir gan Gymdeithas Rieni’r Ysgol.

Mae’n bwysig dros ben bod rhieni’n sylweddoli gwerth perthynas onest ac agored rhyngddynt hwy a’r ysgol. Yr un nôd sydd gan bawb ohonom yn y diwedd, y nôd o ddarparu’r addysg orau bosibl i’ch plant. Mae’r bartneriaeth yn hanfodol i lwyddiant ein nôd; mae’n dibynnu ar gysylltiadau da a chydweithio rhwng y cartref a’r ysgol bob amser.

Os bydd newid yn amgylchiadau’r cartref a allai effeithio ar berfformiad academaidd neu ar ymddygiad eich plentyn yn yr ysgol, gofynnwn i chi roi gwybod i’r Pennaeth mor fuan â phosibl.

Gallwn eich sicrhau y bydd gwybodaeth o’r fath yn cael ei drin yn ddoeth a’i chadw’n hollol gyfrinachol.

Cynllun Darllen Gartref

Rydym yn argyhoeddedig fod darllen yn rhan hynod bwysig yn natblygiad addysgol plentyn. Oherwydd hyn, mae gennym gynllun Darllen Gartref lle gofynnir i rieni ddarllen gyda’u plant yn rheolaidd. Yn ystod y blynyddoedd cyntaf, llyfrau Cymraeg a defnyddir ac yna’r ddwy iaith o hynny ymlaen.

Cyflwynir canllawiau ar gyfer rhieni am sut i gynorthwyo gyda’r darllen pan mae’r plentyn yn cychwyn yn yr ysgol. Bydd aelod o staff yn monitro llyfrau Darllen Gartref y dysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen, a hynny’n rheolaidd, ac yn eu newid yn wythnosol. Yn CA2 rydym yn disgwyl i’r disgyblion ddewis llyfrau eu hunain a’u newid yn wythnosol.

Mae cynorthwyo eich plentyn gyda darllen yn hanfodol. Disgwylir i’r rhieni lofnodi a gosod sylwadau yn y llyfr Cofnodi Darllen.

Yn ogystal, er mwyn hybu diddordeb a hoffter at ddarllen, byddwn yn dosbarthu catalogau llyfrau o bryd i’w gilydd. Nid oes unrhyw bwysau arnoch i brynu.

Gwersi Offerynnol

cartwn offeryn

Mae athrawon teithiol yn ymweld â’r ysgol i roi gwersi chwythbrennau, ffidil, telyn, offerynnau pres a drymiau. Cynigir ar gyfer disgyblion Bl3-6. Cost y gwersi yw £165 am y flwyddyn ar hyn o bryd. Caiff rhieni sy’n derbyn cymorth incwm y gwersi yn rhatach.

Tynnu Lluniau

Yn achlysurol, bydd lluniau yn cael eu tynnu o’r plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda’r ysgol. Gall rai o’r lluniau yma gael eu rhoi yn y papurau newydd, eu cynnwys mewn cyhoeddiadau neu ar safleoedd gwe’r ysgol, Cyngor Gwynedd neu sefydliadau eraill y byddwn yn cydweithio â hwy. Os nad ydych am i’ch plentyn gael ei g/chynnwys mewn lluniau cyffelyb, a fyddech gystal â nodi hyn yn y llythyr caniatâd fydd yn eich cyrraedd neu drwy ysgrifennu llythyr at y Pennaeth. Os na cheir gwrthwynebiad, yna bydd yr ysgol yn cymryd yn ganiataol fod tynnu lluniau yn gwbl dderbyniol gennych.

 

cartwn Disgybl Ysgol Y Felinheli cartwn plentyn ysgol y Felinhelicartwn plentyn ysgol y Felinheli cartwn Plentyn Ysgol y Felinheli